ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

        Заявявам, че давам своето свободно и информирано съгласие личните ми данни, предоставени с регистрационната форма за поръчка/анкетна карта,  в т.ч. моите три имена, дата на раждане, адрес, тел. номер и е-мейл адрес, да бъдат събирани, съхранявани и обработвани за неограничен срок от време, до оттегляне на съгласието ми за това, от следните администратори на лични данни, а именно:  „АНДРЮС ФЕШЪН“ ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 130945603; АНДРЮС ГОЛД” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 202616167; “АНДРЮС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ” ЕООД, вписано в ТР при АВп.  с ЕИК: 202067891; “АНДРЮС ЛАЙФСТАЙЛ ” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 202174368; “АНДРЮС ЛУКС” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 202219799; “АНДРЮС ПЛАТИНУМ ” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 202615762; “АНДРЮС ПРЕМИУМ ” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 202219685; “АНДРЮС СИЛВЪР ” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 202616142; “АНДРЮС СТОРС” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 202174382; „ДВ ЕЛЕГАНС” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 175227900; „АНДРЮС РИТЕЙЛ” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 202067989; „АНДРЮС ЛУКС” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 202219799; „АНДРЮС КЛУБ” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 202219532, включително за цели, както следва: счетоводство, отчетност, издаване на фактури, други документи, други дейности, свързани с правоотношенията с администраторите на данните, вкл. за включването, съхраняването и обработването на личните ми данни в регистри за клиенти на администраторите на данни, включително за маркетингови и статистически цели на администраторите на данни, включително за директен маркетинг на администраторите на данните и на търгуваните от тях стоки; включително за маркетингови, промоционални и други подобни кампании, инициативи и дейности на администраторите на данните,  включително за статистически анализи и за извършването на маркетингови и други проучвания и анализи и за целите на директния маркетинг, включително давам съгласие да получавам рекламни и промоционални съобщения и други уведомления по телефон, чрез SMS, по електронна поща или по друг начин от администраторите на данните, включително, но не само, за рекламни, промоционални, маркетингови и други инициативи на администраторите на данните или на стоките, носещи търговската марка Andrews/  или Andrews Fashion Studio, включително, но не само, за дейности и събития, свързани с администраторите на данните с предлаганите от тях стоки и/или с дейността на оперираните от тях магазини, в това число, но не само, интернет (он-лайн) магазини и/или със свързаните с тях събития и промоционални и маркетингови инициативи, респективно с предприеманите от администраторите или от трети лица, по договори с администраторите, рекламни, промоционални или маркетингови дейности, инициативи и събития от всякакъв вид, свързани с администраторите на данните и/или посочената търговска марка Andrews/ или Andrews Fashion Studio и/или със стоките, носещи и/или произведени под посочената търговска марка и/или с магазините, в това число, но не само, интернет (он-лайн) магазини, в или чрез които тези стоки се продават на крайни потребители от администраторите на данните.

     Запознат/а съм с всички мои права по ЗЗЛД и регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на събирането, съхраняването и обработването на личните ми данни от администраторите на данни, както и с правата ми по отношение на администраторите на данните, включително, но не само, с правото ми да искам от администраторите на данни, посочени по-горе, достъп до, коригиране или изтриване на личните ми данни (правото да бъда забравен) правото ми да искам ограничаване на обработването на личните ми данни, както и с правото ми да направя възражение срещу обработването на данните, както и с правото ми на преносимост на данните, както и с правото ми на жалба до Комисията за защита на личните данни на Република България срещу незаконосъобразно обработване на личните ми данни от Администраторите на данни.

        Контактна информация за връзка с администраторите на данните:

        http://andrews.bg/;  e-mail: office@andrews.bg

ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА

От 25 май 2018г. е в сила нов „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679 или т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, който е пряко приложим на територията на Европейския Съюз, включително на територията на Република България. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от и във всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. Виж пълния текст

Разбрах