Развитие на управленския капацитет и растеж на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД

Развитие на управленския капацитет и растеж на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД

news-big-image

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД изпълни проект BG16RFOP002-2.002-0443, Развитие на управленския капацитет и растеж на АНДРЮС ФЕШЪН ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Дата на стартиране: 13.03.2017 год.

Дата на приключване: 19.02.2018 год.

Статус на изпълнение на договора за БФП/ проекта: приключен.

Място на изпълнение на проекта: България, гр.София.

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът беше насочен към подобряване на управленския капацитет и растеж на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД чрез използване на информационни и комуникационни технологии и услуги: закупуване на сървъри, внедряване на ERP система за управление на бизнес процесите и ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг с цел достигане на коренни подобрения в основните показатели на дружеството.

 

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Повишаване на управленския капацитет и потенциала за развитие на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД чрез използване на специализирани услуги и информационни и комуникационни технологии.

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА:

  • Закупено и инсталирано оборудване – сървъри;
  • Разработена и внедрена ERP система;
  • Извършен реинженеринг на процесите в „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД.

Вследствие на изпълнение на проекта „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД предвижда/ очаква:

  • Увеличаване на средните генерирани приходи от износ;
  • Нарастване на нетните приходи от продажби;
  • Нарастване на производителността на дружеството.

 

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

  • Обща стойност на проекта: 474 267.00 лв. без ДДС
  • Безвъзмездна финансова помощ: 331 986.90 лв.

Финансиране от Европейския съюз:

  • Европейския фонд за регионално развитие: 282 188.87 лв.

Национално финансиране: 49 798.03 лв.

More news
DATA PROTECTION POLICY AND COMPULSORY INFORMATION ON THE RIGHTS OF PERSONS FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

As of May 25, 2018, a new General Data Protection Regulation - Regulation (EU) 2016/679 or the so-called GDPR (General Data Protection Regulation) adopted by the European Union, which is directly applicable on the territory of the European Union, including the territory of the Republic of Bulgaria (The regulation). The Regulation aims to ensure the protection of the data of individuals by and in all EU Member States and to harmonize the regulations for their processing.. See more

Ok