ПОЛИТИКА ЗА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

ПОЛИТИКА ЗА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

news-big-image

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД уважава и защитава фундаменталните човешки права. Една от основните ни ценности е "Уважение към хората, околната среда и обществото, в което живеем и работим". Спазваме нашите ценности, като признаваме отговорността за съблюдаване на човешките права на служителите и демонстрираме, че действаме съгласно това. Настоящата политика за спазване на човешките права е съставена и се ръководи от международните принципи за защита на правата на човека в съответствие с:

 • Международната харта за правата на човека на ООН, която се състои от Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за гражданските и политическите права и Международния пакт за икономически, социални и културни права.
 • Глобалния договор на ООН.
 • Конвенцията на ООН за правата на детето.
 • Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права в труда и съответните приложими конвенции.
 • Европейската конвенция за защита на правата на човека.
 • Конвенцията на ООН срещу корупцията.

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Основните принципи върху, които е изградена и утвърдена настоящата политика са:

 • Зачитане и подкрепа за опазването правата на човека и
 • Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека.

 

СПЕЦИФИЧНИ ПРИНЦИПИ

За постигане на гореописаните основни принципи в „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД сме приели следните специфични принципи:

 1. НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД е срещу всякаква форма на пряка или непряка дискриминация въз основа на пол, семейно положение, сексуална ориентация, религиозни или политически възгледи, членство в съюз, раса, етнос, националност, възраст, социален произход и положение, физическа и психическа инвалидност и полага усилия за предотвратяване на дискриминацията във всички области на служебния живот.

Във връзка с назначаването на нови служители и възможностите за кариерерно израстване компанията взема под внимание единствено пригодността на кандидата/ служителя (образование, личностни качества, умения, опит и други свързани характеристики, съгласно националното и Европейско законодателство) и неговите или нейните основателни искания. „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД взима решения относно настоящи и бъдещи служители въз основа на обективни критерии. Компанията уважава личните вярвания и убеждения на настоящите и бъдещите си служители.

 

 1. РАВНОПОСТАВЕНОСТ

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД насърчава равнопоставеността на жените и мъжете. Принципът се основава на:

 • равни възможности за жените и мъжете във всички дейности/ отдели на компанията;
 • равен достъп на жените и мъжете до всички ресурси;
 • равно третиране на жените и мъжете и недопускане на дискриминация и насилие, основани на пола;
 • балансирано представителство на жените и мъжете в отделите, вземащи решения и
 • преодоляване на стереотипите, основани на пола.

За „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД равнопоставеността на жените и мъжете е предпоставка за пълноценно упражняване на човешките права. Тя е от ключово значение за постигане на социална справедливост и сближаване, устойчив, интелигентен и приобщаващ икономически растеж. Равнопоставеността засяга всички области на живота и е необходимо условие и гаранция за добро управление и напредък на обществото.

 

 • ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД осигурява на служителите си безопасна и хигиенна работна среда и условия на труд. Компанията взима подходящи мерки за непрекъснато подобряване на свързаните с безопасността и здравето аспекти. Условията на труд в компанията позволяват безопасни работни практики и допринасят за здравето на работното място и благосъстояние на служителите. Компанията следва политика, целяща непрекъснато подобряване на показателите за здраве и безопасност.

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД насърчава работна среда, основана на доверие, диалог и взаимно уважение, и защитава благополучието и баланса между служебния и личния живот на служителите си.

 

 1. ПОЧТЕНОСТ

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД отхвърля всички форми на корупция в която и да било юрисдикция, дори на места, където тази дейност е приемлива на практика, толерира се или не се преследва от съдилищата, с убеждението, че корупцията също подкопава човешките права.

 

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД осъзнава значимостта на осигуряването на подходящи защити за заинтересованите страни, заети с операции по обработка на лични данни и уважава правото на поверителност на всичките си заинтересовани страни, като се ангажира да използва предоставените данни и информация по коректен начин.

 

 1. ОБУЧЕНИЕ

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД предоставя възможности за обучения на служители си. Компанията организира и поема разходите за обучения по теми, които счита за свързани с работата и/или функциите на служителите. Възможностите за обучение и развитие на служителите се определят периодично и когато бъдат счетени за оправдани, се организират обучения за служителите.

 

 • ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Личностното развитие (по отношение на пригодността за работа) се счита за споделена отговорност между „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД и служителите. Тази споделена отговорност трябва да бъде отразена в приноса, който двете страни са готови да дадат във финансов аспект и/или що се отнася до време, инвестирано в допълнително образование и обучение. Компанията насърчава служителите си да участват в курсове за допълнително обучение и ги подпомага, когато допълнителното обучение се счете за необходимо.

 

 

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД участва в идентификацията, оценката, предотвратяването и ограничаването на рисковете от нарушаване на човешките права, като надлежно изпълнява коригиращи действия при възникване на тези събития. В частност, повишава осведомеността на служителите чрез информация и обучение и при изпълняване на корпоративни дейности по отношение на човешките права.

 

 

Спазването на политиката за човешките права се изисква от всички служители на компанията при ежедневната им дейност.

 

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД си запазва правото да внася изменения в настоящата политика по всяко време.

 

Политиката за човешките права на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД е приета и утвърдена от Павлин Андреев, управител на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД.

 

Още новини
ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА

От 25 май 2018г. е в сила нов „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679 или т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, който е пряко приложим на територията на Европейския Съюз, включително на територията на Република България. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от и във всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. Виж пълния текст

Разбрах