Развитие на управленския капацитет и растеж на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД

Развитие на управленския капацитет и растеж на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД

news-big-image

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД изпълни проект BG16RFOP002-2.002-0443, Развитие на управленския капацитет и растеж на АНДРЮС ФЕШЪН ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Дата на стартиране: 13.03.2017 год.

Дата на приключване: 19.02.2018 год.

Статус на изпълнение на договора за БФП/ проекта: приключен.

Място на изпълнение на проекта: България, гр.София.

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът беше насочен към подобряване на управленския капацитет и растеж на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД чрез използване на информационни и комуникационни технологии и услуги: закупуване на сървъри, внедряване на ERP система за управление на бизнес процесите и ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг с цел достигане на коренни подобрения в основните показатели на дружеството.

 

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Повишаване на управленския капацитет и потенциала за развитие на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД чрез използване на специализирани услуги и информационни и комуникационни технологии.

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА:

  • Закупено и инсталирано оборудване – сървъри;
  • Разработена и внедрена ERP система;
  • Извършен реинженеринг на процесите в „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД.

Вследствие на изпълнение на проекта „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД предвижда/ очаква:

  • Увеличаване на средните генерирани приходи от износ;
  • Нарастване на нетните приходи от продажби;
  • Нарастване на производителността на дружеството.

 

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

  • Обща стойност на проекта: 474 267.00 лв. без ДДС
  • Безвъзмездна финансова помощ: 331 986.90 лв.

Финансиране от Европейския съюз:

  • Европейския фонд за регионално развитие: 282 188.87 лв.

Национално финансиране: 49 798.03 лв.

Още новини
ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА

От 25 май 2018г. е в сила нов „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679 или т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, който е пряко приложим на територията на Европейския Съюз, включително на територията на Република България. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от и във всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. Виж пълния текст

Разбрах